UKK

Miksi lakimuutos tarvitaan?

Mitä lakiehdotus käytännössä tarkoittaa?

Mitä ovat F1-luokkaan kuuluvat pyrotekniset tuotteet?

Mitä lakiehdotuksella tavoitellaan?

Miksi lakiehdotuksessa ei ehdoteta julkisten ilotulitusesitysten kieltoa?

Minkä verran Suomessa käytetään ilotulitteita?

Miksi nykyiset rajoitukset eivät riitä?

Eikö pyroteknisten tuotteiden myynnin rajoittaminen kuluttajille ole ristiriidassa perustuslain kanssa?

Onko kansalaisaloite yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa?

Mitä vaihtoehtoja ilotulituksille on?

 

Miksi lakimuutos tarvitaan?

Ilotulitteiden kuluttajakäyttö aiheuttaa vuosittain merkittävää haittaa ja vaaraa suurelle määrälle ihmisiä ja eläimiä ja kuormittaa ympäristöä. Joka vuosi vuodenvaihteen jälkeen uutisoidaan ilotulitteiden aiheuttamista vammoista.  Kolmasosa ilotulituksesta silmävammoja saaneista on lapsia.  Lisäksi ne voivat aiheuttaa käsi-, kuulo- ja palovammoja sekä ruhjevammoja kasvoihin. Ilotulitteet heikentävät hetkellisesti ilmanlaatua ja voivat aiheuttaa oireiden pahenemista tai kohtauksia astma- ja sydänsairauksista kärsiville ja haittaa herkille väestöryhmille, joihin lukeutuvat mm. hengityselin- ja sydänsairaat sekä alle 5-vuotiaat lapset. Pienhiukkasille ja erilaisille ärsyttäville yhdisteille herkät väestöryhmät muodostavat 20–25 % Suomen väestöstä.

Ilotuliteroska kuormittaa ympäristöä ja siivouskulut jäävät usein kuntien maksettaviksi. Monet eläimet kokevat ilotulitteiden paukkeen ja ruudin hajun uhkaaviksi elementeiksi, jotka voivat ahdistaa niitä useita päiviä. Koira saattaa reagoida ilotulitteisiin esimerkiksi ulostamalla tai virtsaamalla alleen, haukkumalla tai hakeutumalla piiloon. Hevosen ilotulitteisiin liittyvä pelko voi olla niin voimakasta, että se saattaa johtaa siitostammoilla jopa tiineyden keskeytymiseen. Monet luonnoneläimetkin kärsivät ilotulituksesta, joka yleensä säikäyttää ne myös liikkeelle.

Ilotulitteiden kuluttajakäyttö aiheuttaa joka vuosi tulipaloja ja omaisuusvahinkoja. Pelastusopiston Pronto-rekisterin mukaan ilotulitteet ovat aiheuttaneet viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 94 tulipaloa joka vuodenvaihde (aikavälillä 27.12.–5.1.). Pelastuslaitokset ovat arvioineet ilotuliteperäisten tulipalojen omaisuusvahinkojen olevan aikavälillä 1.12.2015–31.10.2020 keskimäärin 300 000 euroa vuodessa. Vuodenvaihteessa 2019–2020 Ilotuliteperäisten tulipalojen sammuttaminen aiheutti pelastuslaitoksille 99 tehtävää ja ilotuliteperäisten tulipalojen omaisuusvahingot olivat 631 381 euroa.

Luokkiin F2 ja F3 kuuluvien ilotulitteiden käytön rajaaminen vain ammattilaisille vähentäisi tuntuvasti näitä haittoja. Rajoitus edistäisi uudenvuoden- ja venetsialaisjuhlijoiden turvallisuutta, hillitsisi terveyshaittoja, lievittäisi eläinten ilotulitteisiin liittyvää stressiä sekä vähentäisi ilotulittamiseen liittyvää ympäristön kuormittumista.

.

Mitä lakiehdotus käytännössä tarkoittaa?
Lakiehdotus tarkoittaa sitä, että luokkiin F2 ja F3 kuuluvien ilotulitteiden eli viihdekäyttöön tarkoitettujen pyroteknisten tuotteiden myyntiä ja käyttöä rajoitettaisiin siten, että jatkossa vain ammattimainen ilotulitusnäytöksen järjestäjä saisi järjestää ilotulitusnäytöksiä ja käyttää edellä mainittuja tuotteita. Esityksessä ehdotetaan siis, että F2- ja F3-luokkiin kuuluvien ilotulitteiden kuluttajakäyttö kielletään siirtymäajalla.

Esityksellä ei puututtaisi F1-luokkaan kuuluvien pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäyttöön. Jatkossakin kuluttajat voisivat siis käyttää tuotteita, jotka aiheuttavat erittäin vähäistä vaaraa ja ovat melutasoltaan merkityksettömiä ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi rajatulla alueella tai asuinrakennuksessa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tähtisadetikut ja paukkukaramellit.

Lakiehdotuksella ei ole tarkoitus hankaloittaa ammattimaisten ilotulitusnäytösten järjestämistä ja luokkiin F2, F3 ja F4 kuuluvia pyroteknisiä tuotteita saisi jatkossakin luovuttaa ilotulitteiden maahantuonnista vastaavalle toiminnanharjoittajalle ja ilotulitusnäytöksen järjestäjälle. Näiden tuotteiden käyttö olisi nykyiseen tapaan valvottua, sillä ilotulitteiden maahantuoja tarvitsee Tukesin maahantuontiluvan ja ammattimaisesti järjestettävän ilotulitusnäytöksen järjestäjä tarvitsee Tukesin ilotulitusnäytösten tekoon oikeuttavan päätöksen.

.

Mitä ovat F1-luokkaan kuuluvat pyrotekniset tuotteet?
Eurooppalaisen ilotulitestandardin EN 15947 mukaan F1 luokkaan kuuluvat seuraavat ilotulitteet:

 • Bengal flames
 • Bengal matches
 • Bengal sticks
 • Christmas crackers – paukkukaramelli
 • Crackling granules
 • Flash pellets
 • Fountains
 • Ground spinners
 • Hand-held sparklers – tähtisadetikku
 • Non-hand-held sparklers
 • Novelty matches
 • Party poppers
 • Serpents
 • Snaps  (vetopommi)
 • Table bombs
 • Throwdowns (koiranpommi)

Suomen lainsäädännössä ei ole virallisia käännöksiä edellä mainituille F1-luokan tuotetyypeille, mutta niitä on kutsuttu perinteisesti ”pientuotteiksi”. Edellä listatuista tuotteista Suomen markkinoilla ei ole vuosiin ollut myynnissä vetopommeja, koiranpommeja, välähdyksiä ilotulitteina (flash pellets) eikä paukkukaramelleja.

Ilotulitteiden luokkaan F2 kuuluvat muun muassa pienemmät padat ja raketit, paukkupommit ja miinat (maks. pyromassa ≤ 50 g). Luokkaan F3 lukeutuvat muun muassa isot padat, ilmapommit (maks. pyromassa ≤ 40 g) ja raketit 8 (maks. pyromassa ≤ 200 g).

.

Mitä lakiehdotuksella tavoitellaan?
Ehdotuksella tavoitellaan kansalaisten tasavertaisuutta sekä ihmisten että eläinten oikeutta terveelliseen ja turvalliseen asuin- ja liikkumisympäristöön. F2- ja F3-luokkiin kuuluvien ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltäminen olisi selkeä osoitus siitä, että ilotulitteiden ihmisille, eläimille ja ympäristölle aiheuttamiin haittoihin suhtaudutaan vakavasti eikä niitä vähätellä.

.

Miksi lakiehdotuksessa ei ehdoteta julkisten ilotulitusesitysten kieltoa?
Ilotulitteiden aiheuttamat vammat ja haitat liittyvät yleensä niiden kuluttajakäyttöön. Ammattilaisten järjestämissä ilotulitusesityksissä räjähteitä käsittelevät niihin perehtyneet henkilöt, noudatetaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä ja otetaan huomioon turvallisuustekijät, minkä takia julkiset ilotulitukset aiheuttavat harvemmin vammoja tulittajille ja sivullisille. Sen sijaan ilotulitteita käyttäviltä kuluttajilta edellytetään lain – kuten suojalasien käytön – noudattamista, mutta ei muuta perehtyneisyyttä pyroteknisiin tuotteisiin. Kuluttajat ovat ilotulitteita käsitellessään pelkkien käyttöohjeiden varassa, jolloin niiden käyttö on etenkin ensikertalaisilla epävarmemmissa käsissä ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Kuluttajat voivat käyttää ilotulitteita myös tahallaan väärin.

Julkisten ilotulitusesitysten melu- ja ilmanlaatuhaitat ovat yleensä ilotulitteiden kuluttajakäyttöä vähäisemmät. Julkisten ilotulitusesitysten aiheuttama ilmanlaadun heikkeneminen ja melu rajautuvat ajallisesti ja maantieteellisesti melko tarkkaan määrätylle alueelle ja tiettyyn aikaväliin. Sen sijaan nykyisessä tilanteessa, jossa ilotulitteiden kuluttajakäyttö on Suomessa sallittua laissa säädettyinä aikoina, ilotulittamisesta aiheutuu useita tunteja kestävää laaja-alaista melua ja ilmanlaadun heikkenemistä, mikä voi edellyttää varautumista pyroteknisille tuotteille herkiltä ihmisryhmiltä kuten astmaatikoilta ja sydänsairailta sekä eläimen omistajilta.

Vaikka kuluttajien ilotulittamista rajoitetaan monissa kaupungeissa ja kunnissa uutenavuotena sellaisissa paikoissa, joissa käytön katsotaan aiheuttavan erityistä vaaraa, ilotulittaminen haittavaikutuksineen on sallittua pitkin muuta kaupunkia tai kunnan aluetta monen tunnin ajan. Eläimille monituntinen ilotulittaminen voi aiheuttaa stressiä, joka heikentää niiden hyvinvointia ja voi edellyttää lääkitystä tai muita ratkaisuja, kuten esimerkiksi koiran kanssa yöpymistä hotellissa, jonka läheisyydessä ei saa ampua ilotulitteita.

Ilotulitteiden käyttö kuormittaa luontoa ilotuliteroskan muodossa. Ammattimaisesti järjestettyjen ilotulitusesitysten hintaan sisältyy yleensä ilotulitejälkien siivoaminen. Lain mukaan roskaaminen on kielletty ja ilotulitteiden käyttäjä on velvollinen siistimään jälkensä kaupungin tai kunnan omistamalta maalta. Kun kuluttajat käyttävät ilotulitteita lain sallimina aikoina, näin ei välttämättä tapahdu, jolloin kunnan tai kaupungin on korjattava roskat ja osa roskasta voi jäädä maastoon.

Ilotulitteiden kuluttajakäyttö aiheuttaa joka vuosi tulipaloja ja omaisuusvahinkoja. Ammattilaisten järjestäminä ilotulitteiden käsittely on hallittua ja harjaantunutta ja ilotulitusesityksiä varten on laadittava pelastussuunnitelma. Ne aiheuttavatkin hyvin harvoin tulipaloja tai omaisuusvahinkoa.

.

Minkä verran Suomessa käytetään ilotulitteita?

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomeen tuodaan joka vuosi yli miljoona kiloa ilotulitusvälineitä. Pyroteknisten tuotteiden tuonnin arvo ja kilomäärät ovat olleet viime vuosina seuraavanlaiset Tullin Uljas-tietokannan mukaan:

Vuosi            Tilastoarvo (euro)              Paljous (kg)
2019               2 621 627                          1 135 945
2017              2 886 986                           1 302 727
2016              3 675 934                           1 506 464
2015              4 028 733                           1 496 532

Tilasto koostuu tuonnista, jolla on Tukesin tuontilupa. Tullin tilastosta ei käy ilmi, kuinka tuontimäärä ja tuonnin arvo jakautuvat julkisten ilotulitusnäytösten ja yksityisen kulutuksen kesken eli kuinka paljon ilotulitteita myydään esimerkiksi kaupan yhteydessä ja suomalaisten verkkokauppojen kautta kuluttajille. Myöskään Tukes ei erottele maahantuonti-ilmoituksessa sitä, menevätkö tuotteet kuluttajille vai ammattikäyttäjille (näytösilotulituksiin).

Alalta saatujen tietojen mukaan ilotulitteiden kuluttajille suuntautuvan myynnin vuosiliikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa ja myytyjen ilotulitteiden määrä noin 25 miljoonaa kappaletta. Näistä jonkin verran yli puolet ovat pientuotteita. Suomessa ilotulitteita saa myydä vain yksityisille henkilöille ja ilotulitteet tulee noutaa henkilökohtaisesti hyväksytystä myyntipisteestä. Kunnat, yhdistykset, yritykset yms. eivät voi laillisesti ostaa myyntipisteistä kuluttajatuotteita, koska myynti tapahtuu henkilölle, ei yhteisöille. Nämä yhteisöt voivat vain tilata ilotulitusnäytöksen.

.

Miksi nykyiset rajoitukset eivät riitä?
Kemikaaliturvallisuuslakia on jo tiukennettu ilotulitteiden kuluttajakäytöstä aiheutuneiden vammojen ja häiriöiden vähentämiseksi. Vuonna 2009 suojalasit määrättiin ampujille pakollisiksi. Samana vuonna ilotulitteiden myynti ja luovutus – mukaan lukien tähtisadetikut – alle 18-vuotialle säädettiin kielletyksi. Myös ilotulitteiden hallussapito kiellettiin alaikäisiltä. Lisäksi käyttöaikaa lyhennettiin siten, että ilotulitteita saa ampua vain uudenvuoden aaton iltakuudesta uudenvuodenyön kello 02.00 saakka. Myynnistä on lain tiukennuksin poistettu myös eniten vahinkoja aiheuttaneita ilotulitteita, kuten pienet roomalaiset kynttilät ja miniraketit. Monet pelastuslaitokset ovat rajoittaneet uudenvuoden ilotulittamista turvallisuussyistä: esimerkiksi ilotulitteiden käyttö keskusta-alueilla tai sellaisilla alueilla, joissa ne voivat aiheuttaa erityistä vaaraa, on monilla paikkakunnilla kielletty.

Rajoitukset ovat vähentäneet mutta eivät poistaneet ilotulitteista aiheutuvia silmävammoja. Vuoden 2009 lainsäädännöllisten tiukennusten ja silmävammojen poistamiseksi tehdyn vuosikausien valistustyön ansiosta silmävammoja saaneiden määrä on puolittunut, mutta vammautuneiden määrässä ei tilastojen perusteella vaikuteta päästävän tätä alemmas. Tilastopiikkejäkin on: esimerkiksi vuodenvaihteessa 2015/2016 ilotulitteet aiheuttivat 29 silmävammaa.

Kansainvälinen silmälääkäreiden järjestö International Council Ophthalmology (ICO) on vuonna 2016 julkaistussa kannanotossaan huomauttanut, että ilotulitevalmisteiden myynnin ja käytön tarkka sääntelykään ei estä ilotuliteperäisten silmävammojen syntymistä.  ICO onkin ehdottanut maailmanlaajuista ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltoa.

Ilotuliteperäisten tulipalojenkaan määrät eivät ole tilastojen valossa vähentyneet ilotulitteiden kuluttajakäytön rajoitusten jälkeen. Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilaston mukaan ilotuliteperäisten tulipalojen määrät ovat vaihdelleet uudenvuoden aikaan paljon eri vuosina jo ennen ilotulitteiden käyttöä rajoittavia säädöksiä. Viime vuosina määrät ovat pysytelleet vuodenvaihteessa 100 kappaleen molemmin puolin.

.

Eikö pyroteknisten tuotteiden myynnin rajoittaminen kuluttajille ole ristiriidassa perustuslain kanssa?
Rajoitus kytkeytyy perustuslain säännökseen (18 §), jossa säädetään oikeudesta työhön ja elinkeinonvapauteen. Lakiehdotuksella olisi vaikutuksia niin ilotulitteiden maahantuojiin, ilotulitteiden myyjiin kuin ammattimaisiin ilotulitusten järjestäjiin. Ilotulitteisiin liittyvät elinkeinot ovat jo nykyisellään tiukasti säänneltyjä, eikä tätä sääntelyä sinänsä ehdoteta muutettavaksi. Käytännössä esitys kuitenkin vaikuttaisi elinkeinonharjoittajien toimintaympäristöön.

Esityksellä olisi ensinnäkin vaikutusta ilotulitteiden maahantuojiin ja ilotulitteiden jälleenmyyjiin. Luokkiin F2 ja F3 kuuluvien ilotulitteiden kuluttajakiellon myötä ilotulitteiden myynti todennäköisesti ainakin alussa vähenisi jonkin verran. Ammattimaiset ilotulitteiden käyttäjät ostavat pääsääntöisesti ilotulitteensa suoraan maahantuojilta, jolloin vaikutuksia olisi erityisesti ilotulitteiden jälleenmyyjiin. Toisaalta ilotulitteiden laajamittaista jälleenmyyntiä on tähänkin asti voinut harjoittaa vain hyvin rajallisena aikana, joten vaikutukset jäisivät tämän osalta varsin rajallisiksi.

Muutoksen myötä ammattimaisten ilotulitusnäytösten kysyntä todennäköisesti kasvaisi, mikä kompensoisi ilotulitteiden myynnissä mahdollisesti alkuun tapahtuvaa notkahdusta.
Ammattimaisesti järjestettyjen ilotulitusnäytösten kysynnän voidaan olettaa kasvavan etenkin uudenvuoden aikana ja esityksellä voidaan olettaa olevan potentiaalisesti positiivisia vaikutuksia ammattimaisiin ilotulitusnäytösten järjestäjiin.

Koska esitys ei kuitenkaan vaikuttaisi sinänsä elinkeinovapautta kaventavasti, vaikka sillä olisikin käytännössä vaikutuksia tiettyihin elinkeinoihin, ei tämä vaikuta siihen, voidaanko esitys käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Toiseksi esitys kytkeytyy perustuslain omaisuuden suojaa koskevaan säännökseen (15 §). Ilotulitteiden hallussapito olisi siirtymäajan jälkeen yksityisiltä henkilöiltä kielletty ja hallussapito voisi sen jälkeen tulla rangaistavaksi räjähdesäännösten rikkomisena. Ilotulitteiden varastointi ja niiden hallussapito on kuitenkin tähänkin asti ollut säänneltyä ja ilotulitteiden käyttö ollut sallittua hyvin rajatusti. Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan vain poikkeuksellisesti omaisuuteen puuttuvan lainsäädännön ollessa kyseessä edellytetään perustuslain säätämisjärjestyksen käyttöä. Vaikka esityksellä siis olisi lieviä vaikutuksia myös omaisuuden suojan kannalta, turvaisi siirtymäaika käytännössä sen, että yksityishenkilöillä olisi mahdollisuus laillisesti käyttää mahdolliset jo hankitut ilotulitteet. Täten esityksen käsittely olisi tältäkin osin mahdollista tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

.

 

Onko kansalaisaloite yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa?

Pyroteknisten tuotteiden asettamisesta markkinoille määrätään EU:ssa harmonisoivalla direktiivillä (2013/29/EU, pyrotekniikkadirektiivi), jonka mukaan jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa FI-luokkaan kuuluvien pyroteknisten tuotteiden myyntiä.  Edellä mainitun direktiivin 4:nnen artiklan 2 kohdassa todetaan, että sillä ”ei estetä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, joilla yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen taikka ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä kielletään luokkien F2 ja F3 ilotulitusvälineiden, teattereissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden hallussapito, käyttö ja/tai myynti yleisölle tai rajoitetaan sitä”.

Tämän kansalaisaloitteen tarkoituksena on kieltää F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäyttö ja vähentää niistä ihmisille, eläimille ja luonnolle aiheutuvia haittoja. Ehdotus ei ole ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa, ja se kuuluu näin ollen eduskunnan lainsäädäntövallan alaisuuteen.

Koska ilotulitteet saattavat vaaraan niin ihmisten kuin eläinten terveyden, turvallisuuden ja elinympäristön ja koska rakettien materiaalit ja palamistuotteet kuormittavat ympäristöä, voidaan katsoa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/29/EU 4:nnen artiklan 2 kohdassa esitetyt perustelut F2- ja F3-luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden yksityiskäytön kiellolle – eli ihmisten terveys ja turvallisuus ja ympäristönsuojelu – täyttyvät Suomessa ja muodostavat perustellun syyn kieltää ko. ilotulitteiden hallussapidon ja käytön kuluttajilta.

.

Mitä vaihtoehtoja ilotulituksille on?
Uuttavuotta ja venetsialaisia voi juhlia erilaisin valonlähtein kuten kynttilöin, lyhdyin ja käyttämällä luokkaan F1 kuuluvia, erittäin vähäistä vaaraa aiheuttavia ilotulitteita, joihin lukeutuvat mm. tähtisade- ja bengaalitikut. Myös julkisille ilotulitusesityksille on tarjolla näyttäviä vaihtoehtoja kuten valonäytökset. Ruotsissa ainakin parillakymmenellä paikkakunnalla järjestettiin viime vuodenvaihteessa laservaloesitys perinteisen ilotulitusnäytöksen sijaan. Kokkolassa ilotulitus korvattiin valoesityksellä vuoden 2018 venetsialaisten aikaan, ja Espoo korvasi Suomen ensimmäisenä kaupunkina perinteiset ilotulitteet laservaloshow´lla uudenvuoden 2019 juhlinnassa.